Статут

МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА"

1. Загальні положення.
2. Мета і завдання Козацтва.
3. Члени Козацтва, їх права та обов'язки.
4. Організаційна побудова війська та функції керівних і виконавчих органів.
5. Правовий статус.
6. Кошти та майно. Фінансово-господарська діяльність.
7. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.
8. Припинення діяльності Козацтва.

 

 

 
 1. Міжнародна громадська організація „Міжнародний Комітет Всеукраїнського Козацтва" (далі - Козацтво) - це добровільна, незалежна, позапартійна міжнародна громадська організація, що об'єднує громадян, які відносять себе до козаків, на звичаєвих і традиційних засадах козацтва.
 2. Козацтво у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України та законодавством тих держав, на території яких розповсюджується діяльність Козацтва цим Статутом.
 3. Діяльність Козацтва поширюється на всю територію України, Росії та інших держав, на території яких будуть створені філії, відділення чи представництва Козацтва.
 4. На території інших держав Козацтво створює свої філії, відділення та представництва, які діють відповідно до законодавства держави, де вони створені.
 5. Філії та представництва Козацтва діють відповідно до доручень, наданих відповідно до чинного законодавства.
 6. Мовою спілкування та діловодства у Козацтві є українська мова.
 7. Місцезнаходження Козацтва: 65078, м. Одеса, вул. В.Терешкової, 21
 1. Метою Козацтва є сприяння відродженню українського козацтва у дусі національного козацького лицарства та відданості українському народу, задовольняти та захищати права та інтереси членів організації.
 2. Основні завдання Козацтва:
  • представляти і захищати законні інтереси Козацтва та його членів у органах державної влади і громадських організаціях;
  • сприяти вихованню підростаючого покоління в дусі козацького лицарства - відданості своїй Батьківщині;
  • сприяти відродженню й розвитку духовних здобутків народу України, козацьких звичаїв;
  • сприяти відродженню й розвитку козацьких життєвих принципів, форм господарювання, історичних, культурних та економічних традицій;
  • сприяти відродженню та розвитку козацтва як способу життя українського народу - козацької господарської діяльності, створенню козацьких поселень як осередків розвитку козацьких форм самоврядування;
  • забезпечувати культурний обмін, тісне співробітництво з козацькими організаціями як в Україні, так і за її межами;
  • допомога у відкритті навчальних закладів з українською мовою навчання, дитячих садків, факультетів, курсів та інших форм навчання.
 3. Для виконання статутних завдань Козацтво у встановленому чинним законодавством порядку:
  • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та немайнових прав;
  • здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, засобів масової інформації із статусом юридичної особи;
  • сприяє патріотичному вихованню юнацтва та молоді;
  • взаємодіє з органами державної влади і управління;
  • сприяє органам державної влади й управління в реалізації програм національного відродження України;
  • приймає участь у дослідженнях історії України, відновленні історичної правди, популяризації героїчного минулого;
  • приймає участь у створенні козацьких навчальних, технічних, фізкультурно-оздоровчих закладів; сприяння проведенню виховної роботи серед юнацтва і молоді, організації дитячих і юнацьких підрозділів, шкіл, таборів, підтримка їх діяльності;
  • проводить для своїх членів таборові збори та походи, спортивні змагання з традиційних козацьких умінь та вправ;
  • відновлює козацькі традиції, обряди, атрибутику;
  • сприяє відродженню українських народних промислів, побуту та культури.
 1. Членом Козацтва (далі козаком) можуть бути громадяни України та інших країн, які досягли 18 років, визнають цей Статут та сплачують членські внески. Колективними членами Козацтва є колективи установ, організацій, підприємств та громадські організації.
 2. Прийом громадян до Козацтва здійснюється місцевими осередками Козацтва на підставі встановленого Вищою Радою зразку письмової заяви; колективних членів - на підставі письмової заяви та рішення колективу. Порядок прийому до членів Козацтва регулюється відповідним Положенням, яке затверджується Вищою Радою Козацтва.
 3. Кожен козак має право:
  • брати участь у всіх заходах Козацтва;
  • вирішального голосу на козацьких радах;
  • обирати і бути обраним до складу керівних органів;
  • виносити на розгляд керівних органів будь-які питання;
  • отримувати інформацію про заходи козацтва;
  • користуватися майном Козацтва у встановленому порядку;
  • отримувати допомогу від Козацтва;
  • вільно виходити з Козацтва після подання письмової заяви Співголовам;
  • носити традиційний одяг українського козацтва з обладунком та козацькою зброєю згідно з установленим законом порядком, а для реєстрового козацтва козацький одяг установленого зразку.
 4. Сім'я козака і наступні покоління мають право вважатись козацькими, підлягати піклуванню та захисту козацькою громадою.
 5. Кожен козак зобов'язаний:
  • дотримуватися Статуту, історичних традицій та правил загальнолюдської моралі;
  • брати участь у роботі війська та його осередків, підтримувати їх морально і матеріально;
  • зберігати і розвивати козацькі традиції, оберігати честь і гідність козацького імені, зміцнювати єдність козацтва;
  • бути хорошим християнином та сім'янином;
  • піклуватись про дітей та молодь;
  • берегти навколишнє середовище;
  • брати активну участь у впровадженні в життя мети і завдань Козацтва;
  • сплачувати вступні та членські внески, розмір яких встановлюється Вищою Радою Козацтва.
 6. Членство у Козацтві припиняється:
  • за письмовою заявою козака;
  • у разі порушення ним цього статуту, а також за діяльність, що завдає шкоди авторитету козацтва;
  • за невиконання своїх обов'язків, навмисне ігнорування інтересів Козацтва;
 7. Виключені з членів полку особи мають право оскаржити рішення територіальної організації до Вищої Ради Козацтва в 3-х місячний термін.
 1. Місцевими козацькими осередками Козацтва є Сотні (первинні організації), районні, міські організації (курені), паланки (організації створені в АР Крим, областях містах Києві та Севастополі, а також філії, відділення та представництва за межами України, які у своїй діяльності керуються Статутом Козацтва та своїми Статутами (Положеннями), які приймаються їх вищими органами і затверджуються рішенням Вищою Радою Козацтва.
 2. Місцеві осередки Козацтва набувають статусу юридичної особи на підставі рішення Вищої Ради та їх реєстрації у встановленому законодавством порядку. Місцеві козацькі осередки Козацтва, що не є юридичними особами, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування у встановленому чинним законодавством порядку.
 3. Вищим керівним органом Козацтва є з`їзд, що скликається один раз на рік Вищою Радою Козацтва. Позачерговий з`їзд може бути скликаний за ініціативою Верховного Отамана Вищою Радою Козацтва. Час і місце скликання, а також норми представництва і порядок денний з`їзду оголошуються Вищою Радою не пізніше як за два місяці до з`їзду.
 4. З`їзд правомочний приймати рішення, якщо на ньому присутні не менше половини загального числа обраних делегатів. Рішення на з’їзді приймається більшістю голосів від присутніх делегатів. Рішення з питань внесення змін та доповнень до Статуту, обрання керівних органів Козацтва та припинення діяльності Козацтва приймаються 3/4 голосів від присутніх делегатів.
 5. З`їзд:
  • визначає основні програмні завдання та напрямки діяльності Козацтва;
  • затверджує Статут і вносить до нього зміни та доповнення;
  • визначає функціональні обов’язки виконавчих та розпорядних органів;
  • обирає Верховного Отамана, Контрольно-ревізійну інспекцію (Кантаржіїв), склад Вищої Ради терміном на 3 роки;
  • затверджує звіти про їх діяльність;
  • дає наказ керівництву Козацтва на поточний (один) рік;
  • визначає розмір та порядок оплати членських та вступних внесків;
  • затверджує кошторис Козацтва;
  • реалізує право власності у порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Козацтва;
  • приймає інші рішення, що стосуються діяльності Козацтва;
  • розглядає та затверджує інші документи про діяльність Козацтва.
 6. У період між з`їздами керівництво Козацтвом здійснює координаційно-розпорядний орган – Вища Рада, яка скликається Співголовами Козацтва в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
 7. Вища Рада Козацтва:
  • ¦ За поданням Верховного Отамана обирає Першого заступника Верховного Отамана, терміном на 3 роки;
  • контролює виконання рішень З’їзду;
  • затверджує поточні плани діяльності Козацтва;
  • затверджує внутрішні Положення Козацтва та інші нормативні документи;
  • затверджує символіку Козацтва та положень про символіку;
  • готує проекти змін та доповнень до Статуту, затверджує Положення про козацькі місцеві осередки Козацтва;
  • приймає остаточне рішення про членство у Козацтві;
  • визначає та організовує проведення позачергових з’їздів;
  • узгоджує зміни та доповнення до внутрішніх Положень, які розроблені Канцелярією;
  • приймає рішення про створення підприємств з правом юридичної особи;
  • заслуховує звіти про діяльність Канцелярії;
  • вирішує інші питання, не віднесені до компетенції з’їзду.
 8. Засідання Вищої Ради правомочне при наявності 2/3 її членів. Рішення на засіданнях Вищої Ради приймається більшістю голосів. При рівності голосів Верховний Отаман Козацтва має вирішальний голос.
 9. Верховний Отаман Козацтва є вищою виборною посадовою особою Козацтва:
  • обирається на З'їзді відкритим голосуванням терміном на 3 (три) роки і головує на засіданнях З'їздів;
  • повторно може бути обраний не раніше ныж через термін 3 (три) роки, а на цей час переходить у стан радників при новому Отамані;
  • може бути достроково переобраний у разі порушення законодавства України, невиконання вимог Статуту, що завдали моральної чи матеріальної шкоди Козацтву;
  • новообраний Верховний Отаман отримує наказ З'їзду на 3 (три) роки, за виконання якого відповідальний перед З'їздом;
  • представляє Козацтво у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, іншими структурами та громадянами;
  • очолює Вищу Раду;
  • присвоює козацькі звання до генерал-осавула включно;
  • призначає на посаду в Канцелярію, видає накази, має вирішальний голос;
  • виконує всі фінансово-розпорядчі функції, які стосуються діяльності Козацтва;
  • підписує рішення з`їзду, фінансові документи, ділові папери тощо. Обраному Верховному Отаману Козацтва на з`їзді вручається, як символ влади – Пернач.
 10. Начальник штабу (Писар) Козацтва:
  • обирається Вищою Радою за поданням Верховного Отамана Козацтва терміном на 3 (три) роки;
  • забезпечує виконання рішень з`їзду, Вищої Ради;
  • керує поточною роботою Канцелярії Козацтва;
  • веде козацький реєстр Козацтва;
  • організує планування діяльності Козацтва;
  • пропонує Верховному Отаману Козацтва кандидатури козаків на посади до Канцелярії Козацтва, оформляє накази про їх призначення;
  • координує та контролює діяльність Канцелярій місцевих осередків Козацтва;
  • виконує доручення Верховного Отамана Козацтва.
 11. Суд Козацької Честі Козацтва є товариським органом козаків, повноваження, склад і обов`язки якого визначаються окремим Положенням, затвердженим Вищою Радою Козацтва.
 12. Канцелярія Козацтва - виконавчий орган, який очолює Начальник Штабу (писар). Коло обов'язків визначається Положенням про Канцелярію Козацтва, затвердженим Вищою Радою Козацтва. Про свою роботу вона звітує перед Верховним отаманом, а за його дорученням - перед з'їздом і Вищою Радою Козацтва.
 13. Скарбничий обирається Вищою Радою за поданням Верховного Отамана Козацтва і є розпорядником коштів Козацтва. В його компетенції є ведення фінансової документації, збір і облік членскіх внесків та пожертвувань, оплата поточних витрат на діяльність Козацтва і платні її штатним працівникам.
 14. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю З`їздом обирається інспекція - контрольно-ревізійна інспекція (кантаржії), яка підзвітна З’їзду.КРІ обирається З’їздом на 3 роки з числа козаків, які не займають керівних чи виконавчих посад. КРІ контролює фінансово-господарську діяльність Козацтва:
  • перевіряє фінансово-господарську діяльність Козацтва;
  • звітує про свою діяльність перед з’їздами і Вищою Радою Козацтва.
 1. Козацтво набуває право юридичної особи після державної реєстрації у встановленому порядку.
 2. Козацтво має самостійний баланс, розрахункові, валютні та інші рахунки у банківських установах.
 3. Козацтво має право на виготовлення та використання своєї символіки, логотипа, емблеми та іншу атрибутику, яка обов’язково затверджується Вищою Радою. Символіка Козацтва реєструється у встановленому законодавством порядку.
 4. Козацтво має власні печатки з символікою і без символіки, штампи, бланки з визначенням свого найменування, зразки яких розробляються канцелярією та затверджуються Вищою радою.
 1. Козацтво має у власності кошти та майно, необхідні для виконання своєї Статутної діяльності. Козацтво набуває право власності на кошти та майно, передане їй засновниками або державою у встановленому порядку, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших підставах, не заборонених законодавством України. Козацтво також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ним госпрозрахункових установ, організацій та підприємств.
 2. Кошти Козацтва формуються за рахунок:
  • вступних та поточних внесків козаків;
  • добровільних пожертвувань організацій, підприємств, установ та окремих осіб в тому числі і іноземних.
 3. Всі кошти і майно Козацтва використовуються для виконання Статутних завдань.
 4. Козацтво має право від свого імені укладати договори, набувати особистих майнових і немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді.
 5. Козацтво має право засновувати госпрозрахункові підприємства із статусом юридичної особи, необхідні для виконання статутних завдань.
 6. Козацтво, створені ним установи та організації ведуть оперативний бухгалтерський та статистичний облік і звітність у встановленому порядку.
 1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються З`їздом Козацтва у разі, якщо за них проголосувало більше 3/4 присутніх делегатів.
 2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають реєстрації в установленому законом порядку.
 1. Припинення діяльності Козацтва може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Реорганізація Козацтва здійснюється на підставі рішення з`їзду, у разі якщо за таке рішення проголосувало більше 3/4 обраних делегатів присутніх на з’їзді. Ліквідація Козацтва здійснюється на підставі рішення З`їзду, у разі якщо за таке рішення проголосувало більше 3/4 обраних делегатів, що присутні на З`їзді або за рішенням суду.
 2. Кошти та майно Козацтва, яке залишилось після ліквідації, не можуть перерозподіляти між його членами і передається іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

 

"Міжнародний Комітет Всеукраїнського Козацтвa"